FAQ

  • Hvordan kan Virtual Reality hjælpe i dit forløb?

  • Hvad kan man gøre i VR?

  • Er det farligt at bruge VR?

FAQ

  • Hvordan kan Virtual Reality hjælpe i dit forløb?

  • Hvad kan man gøre i VR?

  • Er det farligt at bruge VR?

FAQ

Med vores valg om at implementere Virtual Reality i en klinisk sammenhæng, er vi naturligvis klar over, de mange spørgsmål der føl-ger. Og sådan skal det også være, når en ny metode anvendes.

Hvordan bruges det eksempelvist i vores koncept VRecovery? Hvordan fungerer det? Og er det kommet for at erstatte noget andet?

Her på siden kan du blive klog på alle slags spørgsmål, der kunne være vedrørende brugen af VR i fysioterapien. Hvis ikke du føler, at denne FAQ besvarer dine spørgsmål, opfordrer vi dig naturligvis til at tage kontakt til os ved at bruge kontaktformularen nederst.

FAQ

Med vores valg om at implementere Virtual Reality i klinikken, er vi naturlig-vis klar over, de mange spørgsmål der følger. Og sådan skal det også være, når en ny metode anvendes.

→ Få fysioterapi i København her

Her på siden kan du blive klog på alle slags spørgsmål, der kunne være ved-rørende brugen af VR i fysioterapien. Hvis ikke du føler, at denne FAQ be-svarer dine spørgsmål, opfordrer vi dig naturligvis til at tage kontakt til os ved at bruge kontaktformularen nederst.

Hvad kan VRecovery som “normal” fysioterapi ikke kan?

Vi ser mere situationen som en “både og” i stedet for en “enten eller”, hvad angår anvendelsen af Virtual Reality i klinisk sammenhæng. Den “normale” fysioterapi rummer mange gode elementer. Almindelig fysioterapi rummer blandt andet træning, briksbehandling samt vejledning om emner som smerter og kostplaner.

Dog ser vi et meget værdifuldt redskab i Virtual Reality som inte-greret del af behandlingen i samspil med den klassiske fysioterapi. Med VR er i vi stand til at drage nytte af en hel del forskellige mu-ligheder, som ikke ville være muligt i “virkeligheden”.

Kort sagt: Vi kan udsætte dig for dagligdags-situationer som kan være “farlige” men under helt kontrollerede forhold.

Hvorfor kan jeg ikke bare gøre alle de ting i “virkeligheden”?

Personer med smerter oplever ofte problemer ved bestemte dag-ligdags-aktiviteter (have-arbejde, løfte ting mm.). Grunden til at VR kan give noget ekstra ift. normal fysioterapi er, at du i VR kan blive udsat for de situationer, du har problemer med – til behandlingen! Vi er også i stand til at manipulere med dine bevægelser, så de en-ten bliver overdrevne eller spejlvendte med vægt på.

Hvad kan VRecovery som “normal” fysioterapi ikke kan?

Vi ser mere situationen som en “både og” i stedet for en “enten eller”, hvad angår anvendelsen af Virtual Reality i klinikken. Den “normale” fysioterapi rummer mange gode elementer. Almindelig fysioterapi rummer blandt andet træning, briksbehandling samt vejledning om emner som smerter og kostplaner.

→ Hvad består et forløb af? Læs her

Dog ser vi et meget værdifuldt redskab i Virtual Reality som integreret del af be-handlingen i samspil med den klassiske fysioterapi. Med VR er i vi stand til at drage nytte af en hel del forskellige mu-ligheder, som ikke ville være muligt i “virkeligheden”.

→ Kom til gratis workshop her

Hvorfor kan jeg ikke bare gøre alle de ting i “virkeligheden”?

Personer med smerter oplever ofte problemer ved bestemte dagligdags-aktiviteter (have-arbejde, løfte ting mm.). Grunden til at VR kan give noget ekstra ift. normal fysioterapi er, at du i VR kan blive udsat for de situationer, du har problemer med – til behandlingen! Vi er også i stand til at manipulere med dine bevægelser, så de enten bliver ov-erdrevne eller spejlvendte imod vægt.

Bruger i VRecovery på alle led i kroppen?

På nuværende tidspunkt er vores behandlingskoncept begrænset til at omhandle skulder, lænderyg, albuer og håndled. Vi har dog planer om, at udvide med flere applikationer til både nedre del af kroppen og nakken.

Vi behandler naturligvis lidelser i underkroppen – det er bare på nuværende tidspunkt med normal fysioterapi og ikke VR.

Er det farligt?

VR er ikke farligt, og der opleves kun sjældne tilfælde med bivirk-ninger. Dog er vi meget opmærksomme på dig, hvis du skulle op-leve ubehag eller andet. Selve udførelsen kræver en del gulvplads, så vi sikrer naturligvis, at der ikke er objekter i vejen for dig, som du kan støde ind i undervejs.

Bruger i VRecovery på alle led i kroppen?

På nuværende tidspunkt er vores be-handlingskoncept begrænset til at om-handle skulder, lænderyg, albuer og håndled. Vi har dog planer om, at ud-vide med flere applikationer til både nedre del af kroppen og nakken.

Vi behandler naturligvis lidelser i under-kroppen – det er bare på nuværende tidspunkt med normal fysioterapi.

→ Se hvilke ydelser vi tilbyder her

Er det farligt?

VR er ikke farligt, og der opleves kun sjældne tilfælde med bivirkninger. Dog er vi meget opmærksomme på dig, hvis du skulle opleve ubehag eller andet. Selve udførelsen kræver en del gulv-plads, så vi sikrer naturligvis, at der ikke er objekter i vejen for dig, som du kan støde ind i undervejs.

Hvad kan man gøre i VR?

Der er ét altoverskyggende element ved Virtual Reality: Bevægelse! Når du er i VR får du bevæget dine muskler og led på varierende må-der, hvilket ligger i rigtig god tråd, med det vi som fysioterapeuter ar-bejder med.

Derudover kan du lave nye bevægelser, spejle bevægelser og over-drive bevægelser, så du hele tiden træner din krop på nye og spæn-dende måder!

Bliver det ikke bare for omstændigt?

Det eneste det kræver er, at du møder op – resten klarer vi. Selve ud-styret du skal have på, er en lille hjelm og en controller i hver hånd. Når først du er igang, vil vi snakke med dig hele tiden undervejs, så du aldrig er i tvivl om, hvad du skal foretage dig.

Hvad kan man gøre i VR?

Der er ét altoverskyggende element ved Virtual Reality: Bevægelse! Når du er i VR får du bevæget dine muskler og led på varierende måder, hvilket ligger i rig-tig god tråd, med det vi som fysiotera-peuter arbejder med.

Derudover kan du lave nye bevægelser, spejle bevægelser og overdrive bevæg-elser, så du hele tiden træner din krop på nye og spændende måder!

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Bliver det ikke bare for omstændigt?

Det eneste det kræver er, at du møder op – resten klarer vi. Selve udstyret du skal have på, er en lille hjelm og en con-troller i hver hånd. Når først du er klar, vil vi snakke med dig hele tiden under-vejs, så du aldrig er i tvivl om, hvad du skal foretage dig.

Er det kommet for at erstatte fysioterapeuter?

Absolut ikke! Teknologien er intet værd uden den faglige viden og erfaring. Vi ved, at kroppen er en kompleks organisme som påvir-kes af uendeligt mange faktorer hele tiden.

Lige præcis derfor består VRecovery ikke kun af Virtual Reality men i en kombination med den gode normale fysioterapi.

Er det kommet for at erstatte fysioterapeuter?

Absolut ikke! Teknologien er intet værd uden den faglige viden og erfaring. Vi ved, at kroppen er en kompleks organ-isme som påvirkes af uendeligt mange faktorer hele tiden.

Lige præcis derfor består VRecovery ik-ke kun af Virtual Reality men i en kom-bination med den gode fysioterapi.

Kontakt os her

Vil du vide mere om VRecovery? Så kontakt os i dag! Når du har sendt mig en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du modtager en bekræftelse på mail.